dimarts, 24 de juliol de 2007

How to write into a NTFS partition from Linux

In this post I would like to explain to you how we can load a NTFS partition in such a way that it can be accessed from Linux not only for reading the information in it but also for writing new one (or erase).
Not many days have past since tools and drivers allowing totally access to NTFS from Linux have appeared thanks to reverse engineering. This is because NTFS specifications are not opened so computer scientist do not know how this format works.
Well, in order to mount a NTFS partition you only have to follow this steps (remember that I am using Ubuntu Fiesty):
 1. Instal Fuse package (it can be found in Synaptic under the name of afuse) and all the dependencies that the Packeges Manager suggests.
 2. Instal de package ntfs-3g and the dependencies that Synaptic suggests.
With only this two instalations we have the necessary tools to write in the NTFS partition (it seems that in the future this driver will be in the kernel of Linux).
After doing this two simple steps it only remains to mount the device, an external hard disc in my case:
 1. If the devide is mounted automatically when you connect it to your PC it must be umounted. This happens because with automatic monting the ntfs-3g driver does not work so the device have only reading permissions:
  $ sudo umount /dev/sdc5
 2. Mount the partition using the driver:
  $ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdc5 /media/aux_disk
 3. If you want to umount the device:
  $ sudo umount -t ntfs-3g /dev/sdc5
So, this is all! With this simple steps you can execute mkdir, for example, in the NTFS partition with no problems :D

Escriure en una partició NTFS des de Linux

En aquest post m'agradaria explicar com es pot carregar una partició NTFS de tal manera que sigui accessible des de Linux, tant per llegir com per escriure (o esborrar).
Fins fa ben poc no hi havia cap manera de conseguir-ho, ja que les especificacions del format en qüestió no estan alliberades. No obstant, mitjançant enginyeria inversa s'ha conseguit esbrinar-ne el funcionament i, per tant, crear eines i drivers que ens permetin accedir a l'NTFS amb total llibertat des de Linux.
Doncs bé, per tal de conseguir-ho només cal seguir els següents passos (recordar que treballo amb Ubuntu Fiesty):
 1. Instal·lar el paquet Fuse (a Synaptic es troba sota el nom afuse) i les dependències que et marqui el propi gestor de paquets.
 2. Instal·lar el paquet ntfs-3g i les dependències que indiqui Synaptic.
I amb només aquestes dues petites instal·lacions ja tenim totes les eines necessàries per tal d'escriure sobre una partició NTFS (sembla ser que en un futur aquest driver s'incorporarà al kernel de Linux)
Després de realitzar aquest dos passos només manca muntar el volum, en el meu cas, un disc dur extern:
 1. Si, en el moment de connectar-lo a l'ordinador, es munta automàticament s'haurà de desmuntar ja que, en aquest cas, el driver no actua i continuarem sense poder escriure a la partició:
  $ sudo umount /dev/sdc5
 2. Muntar la partició utilitzant el driver:
  $ sudo mount -t ntfs-3g /dev/sdc5 /media/aux_disk
 3. En cas de voler desmuntar el volum:
  $ sudo umount -t ntfs-3g /dev/sdc5
Doncs això és tot! Amb aquests passos tant senzills s'aconsegueix fer un mkdir, per exemple, sense cap problema dins de la partició NTFS :D

dijous, 12 de juliol de 2007

Web Desing - The new age

I show to you an image that represents how the time is distributed between the different tascs you have to do in order to create a web application:In my experience I can say: "Fucking Exploiter!"

Seen at: My Confined Space

Web Design - La nova era

Aquí us poso una imatge que reflexa la distribució del temps entre les tasques que es realitzen durant la creació d'una aplicació web:Per experiència, corroboro l'expressió: "Fucking Exploiter!"

Vist a: My Confined Space

dimecres, 11 de juliol de 2007

Paraules senzilles

Avui, al curset d'anglès, hem vist una entrevista a l'Angelina Jolie feta per en Larry King en el seu programa "Larry King Live" de la CNN.
No tindria res d'especial, tret del fet de practicar l'anglès, si no fos perquè l'Angelina Jolie és dels pocs famosos als quals tinc respecte i per una frase colpidora:
I have four children, two of them adopted. I forgot which of them.
Per mi, aquesta frase tant senzilla, que a molts no tindrà cap sentit, resumeix tot l'amor que es pot arribar a sentir per la resta, especialment pels fills, siguin d'on siguin, tinguin el color que tinguin i es diguin com es diguin.
Realment és d'admirar i quan l'he sentit a l'entrevista m'he emocionat. Molts no ho entendran, però per mi aquestes poques paraules tenen un valor incalculable.
Gràcies!

P.D.: podreu trobar els podcasts a CNN Podcasting

How to format an USB

I would like to make use of this post to explain to you how you can format you USB from linux (in an Ubuntu "Fiesty", to be precise :P).
The steps you have to follow are very simply:
 1. Connect you usb.
 2. If it is mounted automatically you have to umount it before you can format it:
  $ cat /etc/mtab
  # With this command you can look for your usb device
  $ sudo umount /dev/sdb1
 3. Formatting:
  $ sudo mkfs.vfat -I /dev/sdb1
  # The command mkfs.vfat formats your usb into FAT32
 4. Mount the usb:
  $ sudo mount -t auto /dev/sdb1 /media/disk
 5. Check its capacity:
  $df -h
With this 5 steps you will have your USB as a new one. It's easy, isn't it? :D

Formatejar un USB

En aquest post m'agradaria explicar-vos com formatejar un usb des de linux (concretament, un Ubuntu "Fiesty" :P).
Els passos a seguir són senzills:
 1. Connectar l'usb
 2. Si es munta automàticament s'ha de desmuntar abans de poder-li donar format:
  $ cat /etc/mtab
  # Amb aquesta comanda podreu buscar quin "device" és el vostre usb
  $ sudo umount /dev/sdb1
 3. Donar format:
  $ sudo mkfs.vfat -I /dev/sdb1
  # La comanda mkfs.vfat us el formateja en FAT32
 4. Muntar l'usb:
  $ sudo mount -t auto /dev/sdb1 /media/disk
 5. Comprovar-ne la capacitat:
  $df -h
Amb aquest 5 passos tant facilets tindreu el vostre USB com a nou! :D

diumenge, 1 de juliol de 2007

Comentaris que t'arriben

Què faríem sense les frases cèl·lebres dels notres amics?
A: No veig com es "setegen" els àmbits, és alguna funcio o alguna cosa?
B: Sí, un push() i un pop()
A: Porque cuando haces pop...., no hay stop
By friend ;)